மகளை ஒத்த அப்பா

என் அன்பு மகள் Nishika
அப்பா என்னும் ஸ்தானத்தை அடைந்தேன் உன் பிறப்பால் !! பொறுப்புகள் பல உன்னுடன...

மகளை ஒத்த அப்பா