&Amp;#2980;&Amp;#3007;&Amp;#2992;&Amp;#3009;&Amp;#2984;&Amp;#3006;&Amp;#2969;&Amp;#3021;&Amp;#2965;&Amp;#3016; &Amp;#2965;&Amp;#3006;&Amp;#2990;&Amp;#2965;&Amp;#3006;&Amp;#2980;&Amp;#3016;

திருநாங்கை காமகாதை